Skip to main content

درباره


پایگاه مجلات تخصصی نورمگز فنی و مهندسی از مجموعه پایگاه های شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور(نشان)( وابسته به مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی) است که وظیفه شناسایی و عرضه مجلات تخصصی علوم فنی و مهندسی را بر عهده دارد .

بر كسی پوشیده نیست كه امروزه مجلات - به ویژه در حوزه موضوعات تخصصی - به یکی از مهمترین ابزارهای تولید، عرضه، نقد و استفاده از علوم تبدیل شده اند.

با ورود اینترنت به عرصه اطلاع رسانی علمی، این كاركرد ابعاد گسترده تری یافته و این امكان فراهم شده است تا بسیاری از مجلات نیز با به کار گیری ابزار جدید به شکلی نو و کارآمدتر در اختیار محققان قرار گیرند.

آنچه در این پایگاه عرضه شده است حاصل تلاش بی وقفه همکاران ما در شرکت نشان از آذر ماه سال 1395 تا کنون میباشد.