Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل روابط حاکم بر بارش، دبی جریان و دبی رسوب حوضه ی آبریز لیقوان چای (با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در بازه ی زمانی فصلی)

نویسنده:

(22 صفحه - از 57 تا 78)

چکیده:

مطالعه و بررسی فرآیند رسوب­زایی به ­عنوان یکی از معضلات اساسی و مطرح در مدیریت حوضه ­های آبریز، بدون شناخت ماهیت پیچیده و عوامل موثر در وقوع آن امکان‌پذیر نیست. در تحقیق حاضر با هدف بررسی این عوامل در حوضه­ ی­ آبریز لیقوان چای، ابتدا دبی رسوب معلق، برای روزهایی بدون داده­ برداری با استفاده از مدل­ سازی رابطه­ ی بین دبی جریان و دبی معلق رسوب در برنامه ­ریزی ژنتیک برآورد شد. سپس برازش توابع رگرسیونی بین پارامترهای دبی متوسط جریان و بارش با دبی رسوب معلق در محیط برنامه‌ی SPSS و مدل‌سازی در برنامه­ ریزی ژنتیک در بازه‌ی زمانی فصلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین متغیر دبی متوسط جریان و دبی رسوب معلق اثر معنی­ دار همراه با همبستگی بالای 90 % وجود داشته و بین متغیر بارش و دبی رسوب معلق اثر معنی­ دار همراه با همبستگی پایین نسبت به دبی متوسط جریان برقرار است. بالاترین میزان همبستگی بین بارش و دبی رسوب معلق در فصل بهار و پایین‌ترین میزان این همبستگی برای فصول پاییز و زمستان بوده است. در برنامه ­ریزی ژنتیک از 3 تیپ مدل استفاده شد و با توجه بـه معیارهای ارزیابی، مدل دوم (دبی متوسط جریان و دبی رسوب معلق) دقـیق‌‌ترین مدل نسبت به مدل­ های اول (بارش و دبی رسوب) و سوم (دبی متوسط جریان و بارش با دبی رسوب معلق) شناسایی شد. در بیشتر موارد وارد کردن متغیر بارش همراه با دبی متوسط جریان در مدل، از دقت آن کاسته است.

The process of deposition of sediment in the drainage basin which is the basic problems in the management of the drainage basin، has the nature of complex and needs to consider certain factors in the occurrence that can be To this end، in the present investigation ،initially suspended sediment discharge for days that data was not done، estimated by using flow discharge and sediment in genetic programming. And with the use of the criteria of assessment، genetic programming the most accurate method for estimating suspended sediment in the watershed case study towards the fitting curve exponent of the discharge of sediment had selected. Then fitting regression functions between the parameters of precipitation and an average discharge of flow with an average discharge of sediment in the program of SPSS 16 and modelling in genetic programming at seasonal studied. The results showed an average discharge of variable flow and suspended sediment discharge caused significant along with solidarity over 90% in most of the time intervals exist about study And between the variable precipitation and sediment discharge of suspended is established effect meaningful together with low correlation toward the hydrometric parameter (an average flow). The highest amount of correlation between precipitation and discharge of suspended sediment has been in the spring and the lowest amount of correlation between precipitation and suspended sediment discharge has been for the seasons of fall and winter. In planning the genetics3rd Brigade was used to model And according to the criteria of evaluation of the second model (The average flow of the discharge and suspended sediment discharge) Was shown The most accurate model than the models of the first (Precipitation and sediment discharge) and the third (The average flow of the discharge and rainfall with Discharge of suspended sediment). in most cases، Enter the variable rainfall combined with an average discharge of flow in model The accuracy of the model is to reduce.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی ژنتیک ، دبی رسوب ، لیقوان چای ، حوضه ی آبریز

SPSS ، Drainage basin ، Genetic programming ، Sediment discharge ، Ligvan Chay


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.