Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (26 صفحه - از 173 تا 198)

چکیده:

یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران وجود بیثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بیثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی ١٣٦٠-١٣٩١ میباشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی(ARDL) محاسبه گردید. سپس شاخص بیثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران ، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنیداری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بیثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با ١/٥٨٨- و ٠/٥٣٠- است . افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده ٢٢% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح میکنند.

کلیدواژه ها:

ARDL ، انحراف نرخ ارز ، صادرات محصولات کشاورزی ، بیثباتی نرخ ارز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.