Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات کشاورزی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (14 صفحه - از 93 تا 106)

چکیده:

در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.

The present paper investigates the link between tariff rates and consumer prices for poultry and veal using pass-through panel data model. For that purpose we use consumer price، world price، and domestic producer price tariff trade costs data for 12 provinces of 15 data points 1371-85 for poultry and for 10 provinces of 19 data points 1369-87 for veal. The pass-through panel data model estimation results show that increasing the poultry tariff rate from 4% to 90%، consumption price of this product with increase 11.39% and with increasing the beef tariff rate from 4% to 90%، consumption price of this product with increase 27.37%.

کلیدواژه ها:

الگوی تجارت ، صادرات محصولات کشاورزی ، یارانه ی صادراتی

Poultry ، Tariff ، Veal ، Transaction Model ، Panel Data


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.