Skip to main content
فهرست مقالات

پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تامین سبز مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی رابطه مدیریت دانش و زنجیره تامین سبز است. مدیریت دانش یکی از مهم ترین منابع رقابتی در هر سازمان است، به این صورت که بدست آوردن و سریعتر رسیدن به مدیریت دانش می تواند عامل موفقیت شرکت ها در یک بازار رقابتی است و توانمندسازی زنجیره تامین سبز را به عهده گرفته است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان استراتژی عامل در هر دو زیر ساخت صنایع تولید و خدمات، سبب ایجاد فرصتی برای شرکت ها می شود تا برای طراحی و تولید محصولات سبزتر سرمایه گذار ی کرده و نیازمند ی های پایداری را رفع کنند.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است و جامعه آماری این تحقیق، 30 نفر از کارکنان شرکت مهرقطعه پاسارگاد در تهران می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه بندی فریدمن است. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین مولفه های مدیریت دانش که بر اساس مدل ویگ انتخاب شده است و فرایندهایی با عناوین کسب دانش، تولید دانش، ذخیره دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر می گیرد و شاخص های زنجیره تامین سبز با عناوین مشارکت سازمانی، مدیریت چرخه عمر محصول، بازیافت محصول و مدیریت تامین کنندگان، رابطه معناداری وجود دارد. چالش های موجود در سازمان ها به دلیل تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان های پیشرو با استفده از کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده می کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست که در این تحقیق مشخص می شود که موضوعات مرتبط به مدیریت دانش به شدت به زنجیره تامین سبز اختصاص یافته است.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، مشارکت سازمانی ، زنجیره تامین سبز ، مدیریت تامین کنندگان ، بازیافت محصول


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.