Skip to main content
فهرست مقالات

بکارگیری رویکرد خاکستری برای ارزیابی موانع استقرار زنجیره تامین تاب آور در صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 101 تا 118)

چکیده:

با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور و نیاز به هموارسازی و ایجاد اطمینان از تداوم کسب و کار که هدف اصلی این صنعت است و اهمیت وجود یک ساختار کارآمد برای تداوم کسب و کار صنایع، پژوهش حاضر میتواند در راستای پایداری این صنایع، گامی اساسی بردارد؛ چرا که ارائه رویکردهای تابآوری می تواند به تداوم کسب و کار صنعت، کمک بزرگی نماید.‌ همچنین این صنعت به دلیل فراهم نمودن غذای مورد استفاده در پرورش دام و طیور، نقش حساس و کلیدی در تامین پروتئین جامعه دارد و هرگونه تعلل و قصور، هزینه های گزافی را برای کل زنجیره تامین مواد غذایی در برخواهد داشت. بنابراین بررسی موانع استقرار زنجیره تامین تاب آور در این صنعت حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش پس از مرور ادبیات تحقیق، مهمترین موانع پیاده سازی زنجیره تامین تاب آور شناسایی شد و به کمک تکنیک دیمتل خاکستری و نظرات خبرگان این صنعت، مورد تحلیل قرار گرفت. مطابق با نتایج پیچیدگی تاثیرگذارترین و کمبود هماهنگی تاثیرپذیرترین مانع استقرار شناسایی شد. در نهایت پیشنهادهایی به شرکت صنایع تبدیلی خوراک دام و طیور به منظور غلبه بر این موانع و کاهش اثرات آن ها ارائه شد.

کلیدواژه ها:

پیچیدگی ،تاب آوری ،موانع استقرار ،زنجیره تامین تاب آور ،دیمتل خاکستری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.