Skip to main content
فهرست مقالات

رشد اقتصادی و توسعه شهری از طریق بازآفرینی خانه های ارزشمند تاریخی؛نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر همدان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 95 تا 104)

چکیده:

بافت های تاریخی شهرهای ایرانی تجلی گاه ارزشها و سنتهای دیرین ما می باشند و حفظ و احیا آن ها می تواند منبع فرهنگی - اجتماعی با ارزشی را برای نسل های بعدی به یادگار گذارد. آنها نمودی از خرد جمعی نیاکان ما می باشند که توانسته اند چنین ساختارهایی را که ترکیبی از علم، دانش، هنر و تجربه می باشند را برای ما به ارمغان گذارند. پرداختن به این میراث ارزشمند در واقع ما را به استفاده از تجربیات غنی گذشتگان رهنمود می سازد و می تواند ضامن تداوم فرهنگی که در گرو تداوم تاریخی است باشد. خانه های تاریخی ایرانی که همانند گوهری در بافت های تاریخی ارزشمند جلوه گر هستند، عصار های از تاریخ زندگی، هنر، اعتقادات، آداب و رسوم و سبک زندگی ایران اسامی ما محسوب می شوند و به نوعی می توان آنها را موز های از تمامی آداب فرهنگی، اجتماعی نسل های قدیم به شمار آورد. امروزه با احیا و بازآفرینی این میراث ارزشمند می توان عاوه بر پاس داشت فرهنگی و تاریخی این آثار و تبلیغ این آداب در بین شهروندان، محرک های اقتصادی را در سطح شهر بوجود آورد که موجب رشد اقتصادی و توسعه شهری گشته و گروه های اقتصادی مناسبی را برای ارتقا درآمدهای شهری و رشد صنعت توریسم و گردشگری که امروزه جزء مهمترین اصول در جذب سرمایه و گردش مالی از آن یاد می شود، بوجود آورده در ادامه از طریق مطالعه تجربیات کشورهای موفق جهان در این حوزه می توان مدل مفهومی مناسبی را برای بازآفرینی خانه های ارزشمند تاریخی و ایجاد تحرک اقتصادی (کارآفرینی شهری) تبیین نمود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (نظرسنجی، مصاحبه، برداشت سایت ) می باشد. در نهایت اطلاعات بدست آمده از روش کیفی تجزیه و تحلیل شدند و ارتباط آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حا کی از آن است که بین رشد اقتصادی و بازآفرینی خانه های تاریخی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

Historical textures of Iranian cities are the expression of our long-standing values and traditions, and preserving and reviving them can be a valuable cultural-social source for future generations. They represent the collective wisdom of our ancestors who have been able to bring such structures that combine science, knowledge, art and experience. Addressing this valuable heritage in fact guides us to the use of rich past experiences and can be a continuation of a culture that depends on historical continuity. Iranian historic houses, like gems in precious historical textures, are a collection of history of life, art, beliefs, customs, and irani-islamic lifestyles, and they can in some way be considered as a museum of all cultural and social customs of old generations. Today, with the revitalization and rehabilitation of this valuable heritage, in addition to the cultural and historical protection of these works and the promotion of these customs among citizens, economic stimulus has been created in the city, which has led to economic growth and urban development, and suitable economic groups for the promotion of urban incomes. The growth of the tourism and tourism industry, which is today considered one of the most important principles in attracting capitals. Through studying the experiences of world successful countries in this area, we can provide a conceptual model for recreating valuable historic houses and creating economic mobility. Today, cities have begun to move towards the use of their relative advantages in the region and the world in the wake of the globalization of the economy and the competition between them in order to play a more significant role in this competitive market. Cities know that building capital infrastructure in city-capable departments can help them compete from other cities in order to make it more successful in this globalization process. Following these rivalries, urban management is undergoing major changes in its governance and management, and it seeks to promote economic activity, creativity and utilization in urban business networks through the creation of an entrepreneurial capital city. Many entrepreneurial cities are trying to create a new development model for the city's economic growth by revitalizing and rebuilding the city's historic buildings and structures. Throsby, the famous Australian economist, shares capital in addition to physical, human, and natural (environmental) capital: another kind of capital, cultural, which, unlike other forms of capital, in addition to cultural value, this kind of capital can also provide economic value. The cultural capital is in fact the cultural heritage that brings with it achievements of artistic, cultural, norms and beliefs of the forerunners for the new generations, and in this study it is crystallized in the historical houses of the city, which is an embodiment of all these achievements in the old days Between legacy works, historic houses as a real cultural heritage have a special place because these homes, while meeting the climate and climate requirements of each region, have a direct relationship with the cultural, religious and traditional originality of the people, as well as certain aesthetic principles. Hence, the necessity and importance of protecting historic homes is not overlooked. Today, as urbanization has grown, problems have become more and more than ever. One of these problems is the exhausted urban tissue that lies in the heart of the old part of the city and is a memorial to the ancient history and culture of that city. The issue becomes even more important when buildings and historic monuments have become valuable in the context of these historic contexts, and this increases the complexity of urban officials to deal with and interfere with those historical texts. In addition to cultural, social and physical values, these buildings can economically provide potential infrastructural infrastructure for the city, including infrastructure and infrastructure. Urban redevelopment has encountered different approaches and models throughout its time. Today, one of the transcendental approaches that has been taken into consideration in recent years and decades is the issue of development and economic growth through the de-mining industry and the attraction of tourists through investment in urban cultural infrastructure; this approach seeks to be soft And gradually, through investing in a valuable historical and Today, because of the tensions in the world economy and the crisis in the face of those cities, they are struggling to rely on their cultural values and assets, and their restoration and reintegration, through their cultural and identity identities, and investing in them; find a new model of urban economic structure for themselves. Culture-based regeneration as a modern regeneration approach supports creative industries and also protects the local identity and culture of the region. The purpose of this approach in recreating is to seek to find works of cultural, historical, ritual and artistic backgrounds, so that the exogenous factor of culture as a component of the coherence of these scattered spheres enters the cycle of recreation. Developmental stimuli of recreation are working to create prosperity and economic activity in precious urban textures and lead to more dynamism and vitality of these sectors in traditional neighborhoods. How these stimuli impact their roles in urban growth and development it is an issue of this research. One of the newest regeneration policies is the creation and revitalization of projects that act as stimulants in the historical context, leading to accelerating and facilitating the process of regeneration as well as leading it. Historically valuable houses through social partnerships and local capacity building can play a catalytic and stimulating role in the growth of the economic and physical development of texture in the neighborhood scale and sometimes in the dimensions of the city; and lead us to the most sustainable way on the path to the reproduction of historical textures. The restoration of valuable historical monuments in the world, which is in fact the cultural heritage of that city or country, has a long history and its attention is different depending on the arts and culture of people of each land and different organizations and sectors are associated with it. These works, which reflect the history, cultural, social and artistic values of the past, have widespread social interests and require more attention from public institutions and the private sector. Iran has been paying attention to this issue for many years and has taken positive steps to this day, but it should be taken into consideration that all methods should be tailored to their local and cultural conditions and that the use of Western methods without Localization and adaptation to Iranian values will not succeed. The purpose of this study is to investigate the relationship between the rehabilitation of precious urban houses and economic growth and seek to answer the question whether investment in restoring these houses in Iran has a positive and significant effect on economic growth and urban development.

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، خانه های تاریخی ، بازآفرینی شهری ، توسعه شهری و گردشگری

historic houses ، urban development and tourism ، Urban Regeneration ، Economic growth


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.