Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی رفتار ایمنی کشاورزان صیفی‌کار شهرستان اندیمشک در استفاده از سموم شیمیایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 13 تا 22)

کشاورزی از شغل‌های پرخطر در دنیا محسوب می­شود. شاغلین این بخش در معرض انواع حوادث و بیماری­ها قرار دارند. از عواملی که سلامت کشاورزان را تهدید می‌کند، سموم شیمیایی می‌باشد که لازم است کشاورزان برای مقابله با عوارض و بیماری‌های ناشی از آن به انجام رفتارهای ایمنی خاصی اقدام نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رفتار ایمنی صیفی‌کاران در استفاده از سموم شیمیایی در شهرستان اندیمشک می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. جامعه­ آماری شامل صیفی‌کاران شهرستان اندیمشک در نظر گرفته شد (850= N ) که 165 نفر آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی بر اساس پانل متخصصان و پایایی آن نیز از طریق یک مطالعه راهنما و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS22 استفاده شد. میانگین رفتار ایمنی پاسخگویان 176/ 2 از 5 و با انحراف معیار 89/ 0 بود که بیانگر وضعیت نامطلوب رفتار ایمنی می‌باشد. همبستگی بین سطح دانش فنی کاربرد سموم شیمیایی، سطح درآمد سالیانه، میزان زمین زراعی، مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی و سطح نگرش به کاربرد سموم شیمیایی با رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی رابطه معنی‌داری داشت. همچنین سطوح مختلف رفتار ایمنی در کاربرد سموم شیمیایی از دیدگاه کشاورزان صیفی­کار برحسب شرکت در کلاس‌های آموزشی- ترویجی با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت. با توجه به اهمیت رفتار ایمنی و ارتباط آن با مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی، ضروری است برنامه‌ریزان فعالیت‌های ترویجی این مهم را مدنظر قرار دهند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.