Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل فردی و محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 41 تا 52)

تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل دادند؛ که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. پرسشنامه در چهار بخش شامل 76 سؤال باز و بسته طراحی گردید. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شد و به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بالاتر از 87/0به دست آمد. نتایج نشان داد بین جنسیت و مقطع تحصیلی با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین توانایی­های فردی دانشجویان ازجمله انعطاف‌پذیری، تلاش و پشتکار، رهبری با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری در سطح خطای 01/0 مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهایی مانند رهبری گروه، انعطاف‌پذیری، تلاش و پشتکار و مهارت قادرند 41/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته کارآفرینی را تبیین کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.