Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 1 تا 10)

هدف از انجام تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان بود. تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت موضوع، از نوع پژوهش­های کمی و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. ازلحاظ روش تحقیق، توصیفی – همبستگی و تحلیلی از نوع علی – ارتباطی، ازنظر کنترل متغیرها و به لحاظ زمانی، پیشین پژوهی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین و مسئولین بازاریابی کارگاه­های تولید و فراوری خرما، عضو خوشه کسب‌وکار خرمای استان خوزستان می‌باشد. تعداد این کارگاه­ها 67 عدد بوده که 392 تن در آن­ها در زمینه بازاریابی اشتغال دارند. در این تحقیق جهت تعیین جمعیت موردمطالعه از روش نمونه­گیری متناسب استفاده گردید و تعداد نمونه موردنظر به‌تناسب جمعیت روستاها انتخاب شدند. با استفاده از جدول ارائه شده از سوی مورگان و کرجسی (1970) و با توجه به تعداد نفرات و حجم جامعه مورد مطالعه تعداد نمونه این تحقیق 190=n نفر برآورد گردید. متغیر وابسته تحقیق، ابعاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسب‌وکار خرما بوده و متغیرهای مستقل شامل ویژگی‌های فردی، عوامل سیاست‌گذاری، عوامل زیرساختی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی بود. نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که پنج متغیر عوامل سیاست­گذاری، عوامل آموزشی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل مدیریتی به‌طور تعاملی 3/ 83 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمودند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل آموزشی – ترویجی بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم را بر متغیر وابسته داشته است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.