Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب‌وکارهای خرد در بخش کشاورزی استان خوزستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 11 تا 20)

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پایداری کسب­وکارهای خرد بخش کشاورزی استان خوزستان بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ گردآوری داده‌ها غیرآزمایشی و از دسته تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب­وکار خرد کشاورزی استان خوزستان ایجاد شده بعد از سال 1384 در استان خوزستان بود که از اعتبارات بانک کشاورزی استان استفاده نموده و تعداد آن‌ها برابر 14000 واحد کسب­وکار خرد کشاورزی بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 185 نفر محاسبه گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه بود. برای تعیین روایی، از روش اعتبار محتوایی استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف پرسشنامه احراز شد (86/α=0). بین اندازه کسب‌وکار، تعداد سال­های فعالیت، تعداد افراد شاغل، میزان سرمایه اولیه، ارزش تولید فعلی و پایداری کسب‌وکار خرد کشاورزی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین فاصله محل سکونت تا کسب‌وکار، فاصله تا محل فروش محصول و هزینه نهاده‌ای رابطه منفی و معنی­داری با پایداری کسب‌وکار خرد کشاورزی در استان خوزستان وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که چهار متغیر میزان سرمایه­گذاری، اندازه کسب‌وکار، ارزش تولید فعلی و سال­های فعالیت بنگاه حدود 3/ 63 درصد از واریانس مربوط به عوامل موثر بر پایداری را تبیین می‌نماید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.