Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 57 تا 68)

هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی استان لرستان بود (N= 772) که 160 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و داده‌های موردنیاز از آنان به‌وسیله پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب، به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (96/ 0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و LISREL انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی در استان لرستان به ترتیب اهمیت در هفت نوع چالش‌های مدیریتی- اداری، قانونی- سیاسی، تولیدی- بازاریابی، ویژگی‌های اعضاء آموزشی، مالی - اعتباری و چالش‌های پایشی- برنامه‌ریزی دسته‌بندی ‌شدند. این چالش‌ها توانستند 5/74 درصد از واریانس کل را تبیین نمایند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از معنی‌داری و تایید عوامل یادشده به‌عنوان چالش‌های صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.