Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 61 تا 72)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی­های تولیدی روستایی شهرستان اصفهان می­باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت­های تعاونی­ تولید روستایی بود (75 نفر عضو 15 شرکت تعاونی تولید روستایی) که با استفاده از روش تمام شمار نمونه­های موردمطالعه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (0/872=a). داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و LISREL نسخه 8/5 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد، متوسط نمره کل کارآفرینی جامعه موردمطالعه معادل 2/585 به دست آمد که بیشتر افراد (62/8 درصد) در طبقه خیلی ضعیف و ضعیف قرار داشتند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه­ای، میزان توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید روستایی منطقه­ی موردمطالعه، با احتمال 95 درصد معنی­داری، در حد پایین­تر از حد متوسط ارزیابی شد. همچنین به­منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادله­های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های تعاونی تولید روستایی از هفت عامل مجزای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، بازاریابی، آموزش، روان‌شناختی و عامل فرهنگی تشکیل می­شوند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.