Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگوی بکارگیری کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان استان فارس (ابعاد اجتماعی و اقتصادی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 1 تا 14)

با توجه به مشکلات زیست محیطی و نیاز فوری به امنیت غذایی، زمان آن رسیده است که به کشاورزی ارگانیک به منظور بهبود امنیت غذایی در ایران توجه گردد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی بکارگیری کشاورزی ارگانیک در راستای بهبود امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان استان فارس انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 110 نفر از از کارشناسان زراعت و اصلاح نباتات سازمان جهاد کشاورزی می‌باشد که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0/949 – 0/724) با استفاده از نرم افزار SPSSV16مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان امنیت غذایی از دیدگاه اکثر کارشناسان در سطح کم (5/65%) می‌باشد. همچنین برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها نشان داد که بیشترین تاثیر مربوط به اثر قابلیت درآمدزایی کشاورزی ارگانیک بر روی بهبود امنیت غذایی با مقدار 0/507، قابلیت ظرفیت سازی با مقدار 0/491 و قابلیت اشتغال زایی با مقدار 0/423 بود. بنابراین نتایج، بایستی تحقیقات کاربردی و برنامه‌های اجرایی در درازمدت در راستای این ابعاد از کشاورزی ارگانیک صورت گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.