Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در محیط زیست شهری با استفاده از روش SWOT و ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقا پایدار محیط زیست

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: مشارکت فرآیندی همه جانبه است که همه مردم و گروه ها  در آن فعال و درگیر می شوند.مشارکت از نظر آبهوف و کوهن  به معنای شرکت افراد در تصمیم گیری،اجرا، ارزشیابی، تقسیم منافع حاصل ازآن به افراد است بر اساس نظریه اچ.تی.تری همه افراد با یک سهم معین از منافع باید در مشارکت سهم داشته باشندهدف از انجام  این پژوهش بررسی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در محیط زیست شهری با استفاده از روش  SWOT و ارایه راهکارهای  مناسب جهت ارتقا پایدار محیط زیست است.. این تحقیق از نوع  پیمایشی  و توصیفی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.  روش بررسی : جامعه آماری این پژوهش  ازمحدوده ناحیه 4(محله سید خندان،داوودیه) ، محدوده ناحیه 5(محله درروس،قلهک) و محدوده ناحیه 6 (محله قبا و طاووسیه) تهران به تعداد3800 نفر می باشد . حجم نمونه  و نمونه برداری  با استفاده از روش خوشه ای 380 نفر تخمین زده شده است.چارچوب مفهومی تحقیق بر اساس  نظریه های وبر، هومنز، لرنر، گای ،درام، اوکلی و مارسدنن و پارسونز سامان دهی و طراحی شده است. پژوهش ارتباط بین  متغیرهای جنس، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، تحصیلات، رضایت از خدمات شهری، عضویت در تشکل های اجتماعی و موانع مشارکت اجتماعی شهروندان را مورد آزمون قرار داده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری  یک نمونه ای و T استفاده شده است. نتایج : نتایج حاصل از آزمون دو متغیره نشان از معنادار بودن ارتباط متغیرهای فوق بغیر از  متغیرجنس بر مشارکت اجتماعی بوده است. نتایج حاصل از آزمون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای مستقل 52 ./ .واریانس متغیرهای وابسته را تبیین کرده اند. در این میان متغیر مشارکت اجتماعی بیش ترین سهم را در تبیین آن داشته است ولی مولفه مشارکت اجتماعی در بین شهروندان  هنوز به عنوان یک مولفه زندگی شهری و  مدرن شناخته نشده است.

کلیدواژه ها:

شهر ،مشارکت اجتماعی ،شهروند ،انجمن های محلی ،مدیریت محله


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.