Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی تاثیر شرایط ماشین (فرز) کاری (CNC) بر کیفیت سطح چوب پالونیا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 1 تا 13)

این تحقیق با هدف ارزیابی مشخصه های (پارامترهای) تاثیرگذار بر کیفیت سطح چوب پالونیا در فرآیند ماشین کاری CNC انجام گرفت. به همین منظور چوب مورد نیاز از گرده بینه‌های پالونیای موجود در کارگاه دانشکده چوب و کاغذ تهیه  شد. سپس به کمک اره نواری برش‌های اولیه انجام گرفت. به منظور خشک کردن نمونه‌ها در هوای آزاد، الوارها در فضای سرپوشیده داراب بندی شدند. در نهایت نمونه ها به ابعاد 15x10x5/2 سانتیمتر تبدیل و برای برشکاری با دستگاه CNC آماده شدند. پنج عامل متغیر لحاظ شده در این تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته شد: شتاب برش در 2 سطح 07/ 15و 37/8 متر در ثانیه، شتاب تغذیه در دو سطح 6 و 12 متر در دقیقه، عمق برش در دو سطح 1 و 5 میلیمتر، روش کار به دو صورت همراه و مقابل و الگوی برش به دو صورت در جهت مماسی و شعاعی. ناهمواری سطح لبه ی نمونه های برش خورده با استفاده از روش نیمرخ سنجی (پروفیلومتری) و بر پایه استاندارد ISO 13565 اندازه‌گیری شد. به منظور ارزیابی کیفیت سطح از مشخصه های میانگین (Ra)، بیشینه (Rmax)، عمق بیشینه زیر خط میانگین (Rv) و ارتفاع بیشینه بالای خط میانگین (Rp) استفاده شد. میزان تاثیر مشخصه های مورد بررسی، بوسیله‌ی آزمون فاکتوریل شکسته، در قالب طرح کاملا تصادفی با %95 اطمینان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شتاب برش، روش کار و شتاب تغذیه برکیفیت سطح ایجاد شده پس از برش موثر بود یا به عبارت دیگر اثر معنی داری بر مشخصه های زبری سطح داشت. بدین صورت که با افزایش شتاب برشی و کاهش شتاب تغذیه مقادیر مشخصه های زبری کاهش یافت و باعث افزایش کیفیت سطح شد. روش کار مقابل باعث افزایش مقادیر مشخصه های زبری و در نهایت افزایش زبری سطح نمونه‌ها شده است. البته شایان ذکر است روش کار در مقایسه با دیگر مشخصه های برشی تاثیر بیشتری بر زبری سطح داشته است. دیگر عامل های مورد ارزیابی نیز به طور مستقل در سطح 95 درصد تاثیر معنی داری بر مشخصه های زبری نداشته اند. در نهایت برای دستیابی به کیفیت سطح بهینه در این تحقیق، شتاب برش 07/15 متر در ثانیه، شتاب تغذیه 6 متر در دقیقه، روش کار همراه و عمق برش 1 میلیمتر در مقطع مماسی پیشنهاد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.