Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر سامانه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان و ارائه الگوی بهینه سامانه مدیریت دانش برای مدیران نداجا

نویسنده:

(26 صفحه - از 55 تا 80)

هدف پژوهش، بررسی اثر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان نداجا و ارائه الگوی مناسب برای تصمیم‌گیری بهتر آنان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آن مدیران و فرماندهان ستاد آجا، ستاد نداجا و مناطق تابعه نداجا، در مشاغل مدیریتی، به شرط اگاهی از مفاهیم مدیریت دانش می باشد که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای، 66 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 49 سوال و دارای روایی و پایایی می‌‌باشد. تجزیه وتحلیل داده‌های با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون های تی تک نمونه‌ای، همبستگی وچند متغیره انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در حال حاضر، مدیران و فرماندهان نداجا در تصمیم‌گیری خود از شاخص‌های خلق، اشتراک و بکارگیری دانش بهره نمی‌گیرند ولی از مولفه ذخیره دانش بهره می گیرند. همچنین برابر نظر خبرگان این تحقیق، بیشترین تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری را، مولفه تسهیم دانش دارد. و تاثیر نظام مدیریت دانش بر تصمیم‌گیری کارکنان نظامی بیشتر از کارکنان سایر سازمان‌هاست. در نتایج به دست آمده، بین نظرات دارندگان تحصیلات لیسانس با فوق لیسانس و دکترا در بکارگیری دانش و تسهیم دانش، و بین گروه جمعیتی بیش از 25 سال سنوات و کارکنان زیر 25 سال سنوات و در نهایت بین کارکنان عملیاتی و سایر مشاغل نداجا در بکارگیری مدیریت دانش در تصمیم‌گیری تفاوت معناداری وجود دارد. پیشنهاد کلی پژوهش این است که با توجه به استقبال مدیران برای استفاده از آموزه های علم مدیریت دانش در تصمیم گیری، باید نداجا نسبت به بازنگری در سیاست های خود و تدوین و ابلاغ سیاست های حمایتی و الزامی، به منظور هدایت کارکنان در به کارگیری شاخص ها و مولفه های مدیریت دانش از جمله، بهره برداری از منابع دانشی خارج سازمان، اهمیت دادن به تحقیق در حوزه تصمیم گیری، گردآوری تجربیات افراد سازمان برای تصمیم گیری بهتر، تشکیل بانکهای اطلاعاتی پشتیبان تصمیم گیری و ... اقدام نماید.

خلاصه ماشینی:

"از انجا که نداجا یک نیروی راهبردی است و برابر پیش گفته‌های این تحقیق ابعاد این سازمان نیز راهبردی می‌باشد پس برای مدیریت این سازمان به مدیریت راهبردی نیاز داریم حال اگر بخواهیم مدیریت راهبردی این سازمان را با ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری تحت تأثیر قرار دهیم باید نظامی طراحی کنیم تا تصمیم‌گیری این سازمان تحت تأثیر این نظام از مولفه‌ها و شاخصه‌های دانشی بهره مند گردد لذا با این رویکرد مدل مدیریت راهبردی نداجا با رویکرد تصمیم‌گیری دانش بنیان به شکل زیر تشریح ارائه می‌گردد برابر این مدل مؤلفه‌های اصلی سیستم مورد نظر، همان چهار مؤلفه مدیریت دانش عمومی ارائه‌شده توسط نیومن خواهد بود لیکن در شاخص‌های این چهار مؤلفه با توجه به نتایج تحقیق تغییراتی با هدف پوشش نقاط ضعف فرهنگ سازمانی و بهبود تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان نداجا به شرح زیر ایجاد می‌گردد: 1-مؤلفه خلق یا اکتساب دانش با محورهای اصلی: · اجرای دوره آموزشی برای تصمیم گیری · استفاده از منابع دانشی خارج از سازمان در تصمیم گیری گرداوری تجربیات افراد سازمان برای تصمیم‌گیری بهتر · جستجوی دانش در تصمیم گیری · استفاده از تحقیقات در تصمیم گیری · نیاز به تفکر دقیق در تصمیم گیری · اجرای آموزش سازمان‌دهی اطلاعات کارکنان · ارتباط با گروه‌های علمی و اموزشی برای تصمیم‌گیری بهتر 2-مؤلفه ذخیره دانش با محورهای زیر: · حذف هوشمندانه دانش‌های بدون کاربرد و منسوخ شده · ایجاد و نگهداری پایگاه‌های اطلاعاتی · سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری جهت ذخیره‌سازی دانش · استفاده از نشریات تخصصی روزآمد جهت غنی‌سازی دانش · وجود ملاک‌هایی برای حذف دانش منسوخ شده · وجود فرایند روزآمدسازی ذخیره دانش · کدگذاری دانش‌های موجود در سازمان 3-مؤلفه تسهیم دانش با محورهای زیر: · برگزاری نشست‌ها و جلسات رو در رو · در نظر گرفتن مشوق‌های مادی برای تبادل و اشتراک دانش · عمل بر اساس گفته دیگران در تصمیم‌گیری‌های مهم · بررسی و شناسایی نیازهای دانشی جهت اشتراک دانش · عدم توانایی اخذ تصمیم بدون نظرخواهی از دیگران · طراحی ساختار سازمانی برای سهولت در توزیع و نشر دانش 4-مؤلفه بکارگیری دانش با محورهای زیر: · اعتقاد به روش کاملا منطقی و نظام‌مند جهت تصمیم‌گیری · اجرای آموزش به زیر مجموعه در راستای تخصص‌های مرتبط · اعتقاد به دشواری پیدا کردن اطلاعات در حوزه تصمیم · تجزیه‌وتحلیل جزئیات حوزه تصمیم برای انجام صحیح تصمیم‌گیری · ارزیابی نیازهای دانشی برای تصمیم‌گیری · وجود فرایندی شفاف برای ارزیابی میزان دانش کارکنان حال اگر بخواهیم بر اساس این شاخص‌ها محورهای اصلی سازمان را تحت تأثیر قرار دهیم باید نظام مدیریت دانش بتواند وظایف و کارکردهای زیر را در بین شاخص‌های مدیریت راهبردی نداجا جای داده و این شاخص‌ها جزئی از اهداف سازمان به تفکیک هر محور سازمانی قرار گیرد و در نهایت این شاخص‌ها نیز به مجموعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان افزوده شود تا امکان پایش تحقق اهداف سازمانی بر اساس این شاخص‌ها میسر شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.