Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی

نویسنده:

(12 صفحه - از 67 تا 78)

چکیده:

غلبه بر پیچیدگی‌های روزافزون محیطی مستلزم خلق راهبردهای نوین در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمایه انسانی است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، تبیین راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی 10 نفر از اعضای هیئت علمی آموزشی دانشگاه‌‌های استان مازندران در خرداد سال 1395 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. و ابزار گرد‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انفرادی استفاده شد. در گام بعد برای تایید کمی یافته‌ها، راهبردها در قالب پرسشنامه‌ای بین 384 نفر از اساتید هیات علمی سراسر کشور به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و الکترونیکی توزیع، گردآوری و تحلیل گردید. بر اساس تحلیل متن مصاحبه‌ها مجموعه‌ای از مضامین اولیه مشتمل بر راهبردهای آموزشی، پژوهشی و گفتمان‌سازی طی فرایند تلفیق موردها به‌عنوان راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی استخراج شدند. همچنین، راهبردهای آموزشی، پژوهشی و گفتمان‌سازی به‌ترتیب بیشترین همبستگی را با متغیر راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مربوطه دارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول (2) راهبردهای پژوهشی رجوع شود به تصویر صفحه راهبردهای گفتمان سازی این راهبرد دارای 5 طبقه به شرح جدول سه است که در آن مشارکت‌کنندگان راهبردهای پژوهشی را یکی از عوامل مؤثر در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمایه انسانی می‌دانستند. جدول (4) نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای رجوع شود به تصویر صفحه نتیجه‌گیری هدف از این مطالعه، تبیین راهبردهای‌های توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمایه انسانی بود که با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا تدوین‌شده است، همان‌گونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد، نظریات متعددی در حوزه توسعه سرمایه انسانی بیان‌شده است که بعد راهبردهای آموزشی با نتایج تحقیق باقری‌نژاد‌(1393)، نیلی‌(1393)، پرند و همکاران‌(1391)، انتظاریان و همکاران‌(1390)، آقاجانی و همکاران‌(1389)، حسینقلی پور و همکاران‌(1389)، الماسی و همکاران(1388)، خورشیدی‌(1383)، ماریانا‌(2015)، دامسیوونس‌(2014)، ادریس‌(2012) و اولگا و بلیانسکی‌(2008) همخوانی داشت. بنابراین می‌توان اذعان نمود که توسعه سرمایه انسانی به‌عنوان محصول نظام آموزش عالی یکی از مهم‌ترین عوامل جهت توسعه سرمایه انسانی است که نظام آموزش عالی می‌تواند با استفاده از راهبرد آموزشی نسبت به ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قو تشخیص آن‌ها، و با استفاده از راهبرد پژوهشی نسبت به افزایش محقق و کارآفرین، حل مسائل مختلف جامعه و تولید محصولات و خدمات کاربردی و با راهبرد گفتمان سازی زمینه انتقال دانش تولیدشده به ادبیات جامعه را فراهم نموده و موجبات ایجاد نوآوری، به‌کارگیری بهینه منابع مادی و مالی و رشد سریع‌تر جامعه را امکان‌پذیر سازد."

کلیدواژه ها:

سرمایه انسانی ،گفتمان‌سازی ،راهبرد آموزشی ،راهبرد پژوهشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.