Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تاثیر تورکینست بر ویژگی‌های خاک در مناطق خشک (مطالعه موردی جنوب غرب سیستان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 11 تا 18)

هدف از اجرای این پژوهش مطالعه‌ ‌تاثیر‌ ‌تورکینست‌ ‌بر‌ ‌ویژگی‌های‌ ‌خاک‌ ‌در‌ ‌مناطق‌ ‌خشک می‌باشد. به منظور اجرای این تحقیق ‌وضعیت ساختاری تورکینست‌ها مورد بررسی قرار گرفت. چهار نمونه‌ خاک از تیمار شاهد و همچنین چهار نمونه نیز از داخل ‌تورکینست‌ها برداشت و به منظور بررسی عملکرد سازه‌ها در خصوص بهبود خاک و احیاء زمین و تعیین خصوصیات فیزیکی و ‌شیمیایی آن ویژگی‌های بافت، کلسیم، سدیم، منیزیم، درصد سدیم محلول، نسبت جذب سدیم،‌ ‌اسیدیته،‌ ‌هدایت الکتریکی ‌اندازه‌گیری و نتایج بصورت توصیفی تحلیل گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل خصوصیات فیزیکی نمونه‌های خاک نشان ‌می‌دهد که درصد شن تیمار شاهد 184 درصد نسبت به تورکینست تقلیل یافته و رس و سیلت به ترتیب 10 و 5/62 درصد ‌افزایش داشته است. بررسی خواص شیمیایی خاک نیز حاکی از آن است که اسیدیته نمونه‌های خاک تورکینست مقدار کمی ‌افزایش یافته است. شوری 3/239 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میزان کاتیون کلسیم، کاتیون منیزیم و سدیم نیز به ‌ترتیب 210، 102 و 131 درصد در خاک نمونه‌های تورکینست نسبت به شاهد کاهش داشته است.

خلاصه ماشینی:

"چهار نمونه‌ خاک از تیمار شاهد و همچنین چهار نمونه نیز از داخل تورکینست‌ها برداشت و به منظور بررسی عملکرد سازه‌ها در خصوص بهبود خاک و احیاء زمین و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ویژگی‌های بافت، کلسیم، سدیم، منیزیم، درصد سدیم محلول، نسبت جذب سدیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی اندازه‌گیری و نتایج به صورت توصیفی تحلیل گردید. برآبادی و همکاران (1392) پژوهشی بر روی تاثیر پخش سیلاب بر روی خصوصیات خاک در منطقه برآباد شهرستان سبزوار انجام دادند که نتایج آن نشان داد که سیلاب باعث تقلیل هدایت الکتریکی، سدیم، کربنات، درصد مواد خنثی شونده، گچ و اسیدیته و سبب افزایش مواد آلی، پتاسیم، فسفر و بی‌کربنات می‌شود. نتایج پژوهش مهدوی و همکاران (1395) بر عملکرد پخش‌ سیلاب بر خصوصیات فیزیک - شیمیایی و حاصلخیزی خاک منطقه بند علیخان ورامین نشان داد که میانگین درصد کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین رطوبت اشباع خاک و سیلت در t آزمون عرصه پخش سیلاب افزایش و هدایت الکتریکی، وزن مخصوص ظاهری و درصد رس کاهش یافته است. چهار نمونه خاک از محل تیمار شاهد و چهار نمونه نیز از رسوب داخل تورکینست‌ها به طور تصادفی برداشت و به منظور عملکرد سازه‌ها در خصوص بهبود خاک و احیاء زمین و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ویژگی‌های بافت، کلسیم، سدیم، منیزیم، درصد سدیم محلول، نسبت جذب سدیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شد. علت کاهش میزان کاتیون کلسیم، منیزیم، سدیم و همچنین مجموع کاتیون‌ها در تورکینست‌ها نسبت به تیمار شاهد نیز شستشوی خاک و انتقال آن از داخل این سازه‌ها بوده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.