Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نفوذ آب در خاک با استفاده از روش‌های تک استوانه و استوانه‌های مضاعف

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 23 تا 32)

رطوبت اولیه خاک نقش مهمی بر نفوذ آب در خاک دارد، از این ‌رو مقدار نفوذ و ضرایب مدل‌های نفوذ در شرایط رطوبت اولیه متفاوت یکسان نخواهند بود. در این تحقیق با انجام 24 آزمایش نفوذ در شرایط رطوبتی اولیه متفاوت از دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف مقدار نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش بر روی خاکی با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد و از مدل کوستیاکف برای برازش بر داده‌های اندازه‌گیری شده نفوذ تجمعی استفاده شد. همچنین برای کلیه آزمایش‌ها در دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف ضرایب مدل کوستیاکف تعیین شدند و روابطی بین ضرایب این مدل با رطوبت اولیه خاک بر قرار گردید. به علاوه روابطی برای تخمین سرعت نفوذ آب در خاک در زمان 180 دقیقه بر مبنای رطوبت اولیه خاک و روابطی برای تخمین نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف بر مبنای آزمایش تک استوانه استخراج گردید. برای این منظور از 17 آزمایش برای واسنجی روابط و از 7 آزمایش دیگر برای ارزیابی نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ آب در خاک در زمان 180 دقیقه در تمام 24 آزمایش از روش تک استوانه بیشتر از روش استوانه‌های مضاعف است. همچنین نتایج نشان داد که روابط به دست آمده برای تخمین نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف برمبنای آزمایش تک استوانه مناسب می‌باشند

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق از مدل کوستیاکف برای برازش داده‌های اندازه‌گیری شده نفوذ تجمعی با دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف استفاده شد که به صورت زیر است: (1) که در آن I مقدار نفوذ تجمعی آب در خاک بر حسب میلی‌متر، t زمان از ابتدای آزمایش برحسب دقیقه و a و b ضرایب مدل هستند که با برقراری یک رابطه رگرسیون توانی بین مقادیر I و t تعیین می‌شوند. برای این منظور با توجه به رطوبت اولیه هر آزمایش ضرایب مدل کوستیاکف در دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف تخمین زده شد و در زمان‌های مختلف مقدار نفوذ آب در خاک برآورد گردید و نتایج با مقدار واقعی نفوذ در زمان‌های متناظر مقایسه شد. همچنین نتایج جدول (5) نشان می‌دهد که به جزء رطوبت اولیه 318/0 در سایر رطوبت‌های اولیه با توجه به مقدار GMER مقادیر تخمین‌زده شده نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف بر مبنای آزمایش تک استوانه بیشتر از مقادیر اندازه‌گیری شده نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف می‌باشند که البته این تخمین بیشتر، بسیار ناچیز است. In this study, 24 infiltration experiments were used based on single and double ring methods in different initial soil moisture content to evaluate the values of cumulative infiltration and infiltration rate."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.