Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیرات بلند مدت تغییر اقلیم بر نسبت جذب سدیم با استفاده از مدل HadCM3 (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌سو استان گلستان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 11 تا 20)

بحران کمی و کیفی آب یکی از دغدغه‌های اساسی و روزافزون جوامع بشری می‌باشد. از طرف دیگر وقوع تغییر اقلیم به علت انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب تشدید شرایط و پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی شده است. به گونه‌ای که مناطق مرطوب نیز از این مساله مستثنی نیستند. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی روند تغییرات نسبت جذب سدیم در چاه‌های عمیق حوضه آبریز قره سو استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم پرداخته است. مدل گردش عمومی مورد استفاده HadCM3 بوده که طی سال‌های 2100-2011 و تحت سه سناریوی A1B، A2 و B1 اجرا شد. در گام بعدی 16 حلقه چاه عمیق واقع در این حوضه مورد مطالعه قرار گرفت که بر مبنای میانگین میزان SAR دوره پایه به چهار دسته تقسیم گردیده و به مدل Anfis معرفی شدند. سپس بهترین توابع عضویت برای آن‌ها به دست آمده و مدل بر اساس آن­ها برای سال‌های آینده طی ماه‌های آوریل و اکتبر اجرا شد. نتایج این ‌پژوهش حاکی از آن بود که میزان SAR در گروه چهارم در تمامی دوره‌ها نسبت به دوره پایه در هر دو ماه افزایشی، گروه سوم در ماه آوریل افزایشی و در ماه اکتبر تنها در سناریو A1B افزایشی و در دو سناریو دیگر کاهشی، گروه دوم در ماه آوریل کاهشی و در ماه اکتبر افزایشی و گروه اول غالبا در سی‌ساله اول کاهشی و در مابقی دوره‌ها افزایشی بوده است. در کل می‌توان دریافت که نحوه تغییرات آتی درصد SAR نسبت به دوره پایه متاثر از میزان اولیه آن و همچنین تغییرات پارامترهای اقلیمی بوده ‌است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی پدیده تغییر اقلیم بر شوری‌زایی پهنه‌های مرکزی و شرق ایران با استفاده از نقشه منابع و استعداد‌ اراضی و مدل گردش عمومی جو HadCM3 نشان داده‌ است که طی 90 سال آینده، میزان شوری خاک بین 5/1 تا 7/4 دسی‌زیمنس بر متر افزایش خواهد یافت (رحیمیان و همکاران، 1392). با توجه به اهمیت کیفیت آب مصرفی، اثرات مخرب وجود سدیم بر اراضی کشاورزی، درک روند تغییرات قلیائیت آب و همچنین از آنجایی که در منطقه گلستان تحقیقات چندانی بر نحوه تغییرات SAR صورت نگرفته است، این پژوهش ابتدا به بررسی روند تغییر اقلیم طی سال‌های 2100-2011 با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سه سناریوی A1B، A2 و B1 پرداخته و نسبت جذب سدیم و تغییرات آن نیز طی این بازه با استفاده از مدل ANFIS شبیه‌سازی شد. / شکل (2): مقایسه مقادیر مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده پارامترهای بارش، دمای حداقل و حداکثر در ایستگاه گرگان تغییرات پارامترهای هواشناسی در اثر تغییر اقلیم همان طور که از شکل (3) دریافت می‌شود بیش‌ترین درصد افزایش دمای حداقل و حداکثر نسبت به دوره پایه (2014-1980) برای تمامی سناریوها در سی ساله سوم (2100-2071) و کمترین آن در سی ساله اول (2041-2011) رخ داد لکن درصد افزایش برای دمای حداقل بیش‌تر از دمای حداکثر مشاهده شد، به گونه‌ای که در سناریوهای A1B، A2 و B1 درصد افزایش دمای حداقل به ترتیب 53/16، 9/22 و 7/15 درصد و افزایش دمای حداکثر به ترتیب 03/8، 33/11 و 4/7 درصد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.