Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش خلاقیت با استفاده از لگو بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئله کودکان مقاله

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 23 تا 38)

چکیده:

امروزه پرورش خلاقیت یکی از محورهای اساسی نظام­های آموزشی برای تصمیم­گیری مناسب و حل مسایل پیچیدة جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از لگو بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئلة کودکان 6-4 سالة شهر یزد بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون - پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری را تمامی کودکان 6-4 سالة شرکت­کننده در مهد کودک­های شهر یزد تشکیل دادند. جمعاً 40 نفر به صورت تصادفی با روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه 20 نفرة آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از مصاحبة نیمه‌سازمان­یافتة بالینی در خصوص ارزیابی میزان اعتماد به نفس و توانایی حل مسئلة کودکان استفاده شد. سپس برنامة آموزش خلاقیت با استفاده از لگو به عنوان عامل آزمایشی در 9 جلسة 60 دقیقه‌ای به صورت سه جلسه در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که کودکان گروه آزمایش از اعتماد به نفس و توانایی حل مسئلة بالاتری نسبت به گروه کنترل پس از اتمام دورة آموزشی برخوردار بوده‌اند. بنابراین آموزش خلاقیت باعث افزایش اعتماد به نفس و مهارت حل مسئله در کودکان می‌شود.

In order to make good decisions and solve complex problems of society today، creativity is one of the basic aspects of education systems. The purpose of this paper was to examine the efficacy of creativity training using Lego on self-confidence and problem-solving ability of children (4-6 year old) in Yazd City. The research design was experimental with pretest and posttest with training and control groups. The population of this study was all of the children (4-6 year old) attending kindergartens of Yazd city. A total of 40 of them were selected by random multilevel sampling and assigned to the experimental and control groups (20 in each group). To assess the children's self-confidence and problem-solving ability a semi-structured clinical interview was used. Creativity training program using the Lego as an experimental factor in 9 sessions of 60 minutes in three times a week was conducted for the experimental group. The results of MANCOVA showed that the experimental group at the end of training had more self-confidence and problem-solving ability than the control group. It can be concluded that creativity training increases self-confidence and problem-solving of children.

خلاصه ماشینی:

از خلاقیت تعریف‌های متنوعی ارائه شده است که چند نمونه بیان می‌شود: پرسیدن سؤال؛ حل مسئله از طریق آینده‌نگری با هدف به‌دست‌آوردن راه ‌حل‌های ابتکاری مناسب برای هر زمینه؛ دارای دو بخش مهم انگیزه و نیاز (سالیستی[3]، 2015)؛ دیدگا‌ه‌های جدید و ارزشمند یا رفتارهای ایجادشده از رابطه بین تفکر و زمینة اجتماعی- فرهنگی فرد (سیکزنتمیهالی[4]، 1996؛ آمابیلی[5]، 1983)؛ فرایند حساس‌شدن به مسایل، کمبودها، شکاف در دانش، ناهماهنگی‌ها و غیره؛ مشخص‌کردن مشکل؛ جست‌وجوی راه حل؛ حدس‌زدن، فرضیه‌سازی و آزمایش فرضیات و در نهایت، ابلاغ نتایج (تورنس ‌‌1965). برای پرورش خلاقیت در مدارس باید برنامه‌های آموزشی مدارس انعطاف‌پذیر باشد و از شیوه‌های تدریسی استفاده شود که تفکر واگرا را تحریک کند؛ زیرا استفاده از این روش‌ها علاوه بر تحریک تفکر خلاق، برای دانش‌آموزان خلاق نیز مشکل ایجاد می‌کند تا نسبت به یافتن آن و حل مسئله ترغیب شوند. یافته‌های تحقیق چراغ‌چشم (1386) نشان داد که معلم در جایگاه ایجاد‌کنندة شرایط یادگیری دانش‌آموزان از طریق نوگرایی، انعطاف‌پذیری، اجبار‌نکردن دانش‌آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ‌طبعی، پرهیز از راهبردها و روش‌های قالبی آموزش، زمینه‌سازی برای ابراز وجود شاگردان و افزایش اعتماد به نفس در آنان، آموزش خلاق و پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان را به عهده دارد. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر اعتماد به نفس و توانایی حل مسئلة کودکان 6-4 سالة شهر یزد با استفاده از لگو انجام شده است. R. (2007), Creativity, problem solving and innovative science: Insights from history, cognitive psychology and neuroscience.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ، حل مسئله ، کودکان ، اعتماد به نفس

4 ، confidence ، Creativity ، self-purification ، problem solving ، 6 year old children


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.