Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی مولفه های موثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری؛ (مطالعه موردی: پیاده ‌راه علم‌الهدی شهر رشت)

نویسنده:

(16 صفحه - از 105 تا 120)

چکیده:

در دهه های اخیر به دنبال گسترش بیرویه شهرها و اهمیت روزافزون اتومبیل، نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کمتر شده که این امر سبب ایجاد محیط های کسل کننده در شهرها و کاهش سرزندگی فضاهای شهری شده است. از این رو سر زندگی فضاهای شهری یکی از مهمترین دغدغه های دانش شهرسازی است. در این تحقیق باهدف سنجش وضعیت سرزندگی پیاده راه های شهری و با روش توصیفی تحلیلی، پیادهراه علم الهدی شهر رشت بررسی شده است. در این راستا، مدل مفهومی - پژوهش با چهار معیار )کاربری و فعالیت، کالبدی، دسترسی و ارتباطات، اقلیمی و زیستمحیطی( و 16 شاخص تدوین شد. سپس این معیارها به شیوه پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت توسط 380 نفر از استفادهکنندگان پیاده راه علم الهدی ارزیابی شد. در معیار کاربری و فعالیت، تنوع فعالیت های مردم در پیاده راه، در معیار کالبدی، مبلمان شهری، در معیار دسترسی و ارتباطات، سهولت حرکت در معابر اطراف پیادهراه و در معیار اقلیمی و زیست محیطی، آسایش اقلیمی پایین ترین میانگین هر معیار را کسب کردند. سپس راهبردهای مستخرج از سوات با تکنیک AHP و نظرخواهی از 20 کارشناس رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که راهبرد تجهیز محیط بر اساس اقلیم رشت در راستای افزایش حضور افراد در فضا رتبه ی اول و راهبرد افزایش پیوستگی حرکت پیاده رتبه آخر را به دست آورد. در نهایت بر اساس راهبردها، سیاست های اجرایی در زمینه تقویت سرزندگی ارائه شد.

کلیدواژه ها:

رشت ،فضای شهری ،سرزندگی ،علم الهدی ،پیاده راه ،شهر سرزنده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.