Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 533 تا 547)

چکیده:

محیط های دانشگاهی به مثابه یک اکوسیستم از عناصر مختلف انسانی و اکولوژیکی تشکیل شده اند.ارزیابی این عناصر در قالب محیط و منظر می تواند در برنامه ریزی محیطی فضای دانشگاهی موثر باشد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است.جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد است که با استفاده از جدول مورگان برابر با 328 نفر انتخاب شد.در فرآیند تحلیل داده ها از تحلیل عاملی جهت بدست آوردن اثر هر متغیر و زیربخش‌های آن بر ارزیابی کیفیت استفاده شد.برای بدست آوردن رابطه بین گویه‌ها از آزمون همبستگی استفاده گردید و برای تشخیص وجود رابطه میان متغیر جنیست و ابعاد مختلف کیفیت، از آزمون تفاوت میانگین استفاده شد.نتایج نشان می دهد که زنان نسبت به مردان رضایت کمتری از کیفیت منظر دارند. همچنین بالاترین مقدار ضریب همبستگی با متغیر کیفیت، مربوط به بعد بصری- ادراکی به میزان (0.93) است. با توجه به یافته های تحقیق، کیفیت منظر دانشگاه فردوسی به ارزش های بصری- ادراکی وابسته است.این ویژگی ها شامل فرم، بافت، رنگ و سایر عوامل زیبایی شناسی می باشند که می توانند در ارتقاء تجربه کیفیت منظر مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کیفیت ، برنامه ریزی ، محیط و منظر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.