Skip to main content
فهرست مقالات

رابطۀ میان زیرساخت ها و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل کنندۀ شاخص های اقتصاد دانش بنیان مقاله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 5 تا 16)

چکیده:

سرمایه گذاری در زیرساخت ها، در حکم رکن زیربنایی و سرمایۀ انسانی به منزلۀ رکن اجرایی از پیش شرط های اصلی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی، است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی کشورها مرهون خلق ایدۀ نو و تولید دانش در حوزه های گوناگون اقتصادی است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی و زیرساخت در رشد اقتصادی با تعدیل گری شاخص های اقتصاد دانش بنیان در کشورهای درحال توسعه در بازۀ زمانی 2011 تا 2016 است. اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش های شاخص جهانی نوآوری استخراج شده است. روش برازش مدل ها در مطالعۀ حاضر، روش داده های تابلویی است که برای اجرای آن از نرم افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان می دهد که زیرساخت و سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان در رابطۀ میان زیرساخت و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی نقش تعدیل کننده ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، سرمایه انسانی ، زیر ساختارها ، شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان ، شاخص جهانی نوآوری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.