Skip to main content
فهرست مقالات

پهنه‌بندی پدیده‌ی گردوغبار در استان مرکزی

نویسنده:

زمینه و هدف: زمینه و هدف: استان مرکزی در منطقه خشک و نیمه خشک و جزو استان­های بیابانی کشور می باشد. در این استان بیش از 490 هزار هکتار از اراضی مرتعی و تالابی به اراضی بیابانی و کویری تبدیل گردیده است. که با وزش باد این مناطق بعنوان کانون انتشار گرد و غبار می باشند. همچنین ورود گرد و غبار فرا محلی از غرب کشور و کویر مرکزی ایران و استان قم از سمت شرق استان مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. و هم اکنون آلاینده اصلی استان و کلان­شهر اراک ذرات معلق می باشد. هدفازتحقیقحاضرتحلیلفضاییپدیده­یگردوغباردراستان مرکزی دربازهزمانی1386 تا1393که از عوامل مهم آلودگی هوا در استان مرکزی میباشد. روش بررسی: در این مطالعهآمارروزانهگردوغباربا کد (06)ومیزاندیدافقیمربوطبهآندر10ایستگاهسینوبتیکاستانازاداره کل هواشناسیاستان مرکزیدریافتوبهصورتروزانه،ماهیانهوسالانهمحاسبهشد. سپسنقشه پهنه­بندیآنبرایکلدورهوسال1393 درمحیطنرمافزاری GIS ترسیمشد. یافته‌ها: نتایجبدستآمدهنشانمی دهدکهمیزانگردوغباردرطولدورهداراییکبیشینهدر ایستگاه­های اراک و ساوه میباشدوهرچهبهسمت ایستگاه­های تفرشو خنداب پیشمیرویمازمیزانگردوغبارکاستهمیشود. ایستگاههواشناسیاراک با1322روزبیش­ترینوایستگاههواشناسیتفرشبا85روزکم­ترینمیزانروزگردوغباریرادرطولدورهداشتهاند. بحث و نتیجه گیری: میزان مساحت و درصد پهنه­بندی در طبقات تعداد روزهای گردوغبار استان مرکزی نشان می دهد که حدود 65 درصد گرد و غبار استان فرا محلی و 35 درصد محلی می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.