Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج فارس مقاله

نویسنده:

چکیده:

زمینه و هدف: پهنه‌های آبی، قسمت اعظم سطح کره زمین را پوشانده‌اند و بسترشان نیز زیستگاهی بسیار متنوع را برای آبزیان فراهم می‌نمایند. از آن‌جا که جوامع بنتوزی تیپ خاصی از بستر را به عنوان زیستگاه خود انتخاب می‌کنند، مطالعه رسوبات بستر و موجودات زیست‌کننده در آن‌ها می‌تواند ما را در ارزیابی‌های زیست‌محیطی یاری دهد. این تحقیق به منظور بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج‌فارس انجام گردید. روش بررسی: نمونه‌برداری از منطقه مورد مطالعه در پاییز سال 1388 و  با 3 تکرار در هر ایستگاه جهت آنالیز دانه‌بندی و تعیین درصد مواد آلی رسوبات انجام شد و شناسایی موجودات ماکروبنتوز و سنجش عوامل فیزیکی شیمیایی با استفاده از نمونه‌بردار گرب و دستگاه Hach-HQ40d صورت گرفت. شاخص‌های تنوع شانون_ وینر و سیمپسون، یکنواختی کامارگو و غنای مارگالف و منهینک محاسبه و  جهت بررسی توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرنف، جهت مقایسه و  بررسی روابط بین شاخص‌های تنوع و تراکم، عوامل فیزیکی شیمیایی و پارامترهای رسوب از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و  آزمون همبستگی اسپیرمن و جهت ارزیابی آلودگی محیطی نیز از الگوی ولچ استفاده شد. یافته‌ها: در مجموع 8 گروه از موجودات کف‌زی مشتمل بر 81 گونه شناسایی شدند که گروه‌های غالب ماکروبنتوزی به ترتیب شامل شکم‌پایان با 03/43%، پرتاران با 31/29% و دو کفه‌ای‌ها با 53/20% بودند. بیش‌ترین مقادیرتنوع شانون در ایستگاه 11 با مقدار 523/4 تعیین شد. هم‌چنین بیش‌ترین مقادیر شاخص‌های تنوع و غالبیت سیمپسون، یکنواختی کامارگو، غنای مارگالف و منهینک به ترتیب 948/0، 158/0، 828/0، 830/5 و830/2 محاسبه شد. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان فراوانی به ترتیب 4920 و 560  عدد ماکروبنتوز در مترمربع در ایستگاه‌های 10 و 17 ثبت گردید. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده از شاخص‌های اندازه‌گیری شده در این مطالعه که همگی موید بالا بودن تنوع گونه‌ای ماکروبنتوزها در بسترهای گلی منطقه سجافی می‌باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که منطقه مورد مطالعه از پتانسیل بالای زیست‌محیطی در زمینه حفظ غنای ذخایر بی‌مهرگان بنتیک برخوردار است.

کلیدواژه ها:

خلیج فارس ، ماکروبنتوز ، شاخص زیستی ، بستر گلی ، منطقه سجافی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.