Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود های آلی و شیمیایی

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 123 تا 135)

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری و مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ اجرا شد. رژیم های مختلف آبیاری در سه سطح (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی) در کرت های اصلی و تیمار های کودی در شش سطح (کود شیمیایی (۲۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل)، کود ورمی کمپوست (۶ تن در هکتار)، کود دامی (۳۰ تن در هکتار)، کود شیمیایی+کود ورمی کمپوست، کود شیمیایی+کود دامی و شاهد) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد سطوح مختلف آب آبیاری اثر معنی داری بر روی تمامی صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت داشت. ارتفاع، تعداد پنجه، تعداد سنبله، تعداد دانه و وزن دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، پروتئین دانه و عملکرد پروتئین دانه به طور معنی داری تحت تاثیر تیمار های کودی قرار گرفتند. اثر متقابل رژیم های مختلف آبیاری و تیمار های کودی اثر معنی داری بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته داشت. بیشترین ارتفاع بوته در تیمار آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی + کود ورمی کمپوست و بیشترین تعداد پنجه در بوته در تیمار آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی+کود ورمی کمپوست مشاهده شد. همچنین در تیمار آبیاری۱۰۰ درصد نیاز آبی و ۸۰ درصد نیاز آبی بیشترین تعداد دانه در بوته و بیشترین عملکرد بیولوژیک مشاهده شد. تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک در تیمار مصرف کود دامی و کود ورمی کمپوست بیشترین مقدار را دارا بودند. تیمار های کود دامی و ورمی کمپوست نسبت به تیمار کود شیمیایی و شاهد عملکرد بهتری داشتند. در مجموع اکثر صفات مورد مطالعه تیمار آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی تفاوت معنی داری با آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی نداشت و مصرف کود آلی نیز تاثیر مناسب تری بر رشد و عملکرد گیاه بر جای گذاشت.

کلیدواژه ها:

کود ورمی کمپوست ،کود دامی ،عملکرد بیولوژیک ،مدیریت تلفیقی عناصر غذایی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.