Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی برخی شاخص های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.) مقاله

نویسنده:

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش ثبات، ایجاد تنوع از طریق به کارگیری نظام های چندکشتی است. در این رابطه، کشت مخلوط به عنوان ابزاری سودمند جهت ارتقاء بهره برداری از منابع زیست محیطی موجود، در مقایسه با بوم نظام های زراعی تک کشتی مطرح است. بدین منظور، پژوهشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص کلزا (با تراکم های ۶۰ و ۸۰ بوته در متر مربع) و نخود (با تراکم های ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) و کشت های مخلوط ۳۰ بوته نخود+ ۶۰ بوته کلزا، ۳۰ بوته نخود+ ۸۰ بوته کلزا، ۴۰ بوته نخود+ ۶۰ بوته کلزا و ۴۰ بوته نخود+ ۸۰ بوته کلزا بودند. صفات سرعت فتوسنتز، عملکرد دانه، اجزای عملکرد، شاخص کلروفیل، درصد و عملکرد روغن و پروتئین و شاخص نسبت برابری زمین اندازه گیری و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص کلروفیل و درصد پروتئین کلزا در کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود ولی بیشترین سرعت فتوسنتز هر دو گونه گیاهی در کشت خالص مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه کلزا (۷/۳۷۰ گرم در متر مربع) از تراکم ۸۰ بوته کلزا در کشت خالص بدست آمد ولی این تیمار با کشت خالص ۶۰ بوته کلزا اختلاف معنی دار نداشت. همچنین، کشت خالص نخود نسبت به کشت مخلوط آن، عملکرد دانه بیشتری داشت. علی رغم کاهش عملکرد دانه کلزا و نخود در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، شاخص نسبت برابری زمین سودمندی کشت مخلوط را تایید کرد، به نحوی که در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت برابری زمین بالاتر از یک بود و بیشترین مقدار این شاخص (۴۶/۱) در کشت مخلوط ۳۰ بوته نخود با ۶۰ بوته کلزا مشاهده شد. لذا چنین می توان استنباط کرد که کشت مخلوط کلزا با نخود دارای برتری نسبی در مقایسه با کشت خالص بود و کارایی استفاده از زمین را افزایش داد.

کلیدواژه ها:

فتوسنتز ، دانه روغنی ، نسبت برابری زمین ، چند کشتی ، لگوم دانه ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.