Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر نیتریک اکسید (NO) بر پرآوری و ریشه‌زایی ریزقلمه پایه‌های سیب MM111 و MM106 در شرایط درون‌شیشه‌ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 65 تا 77)

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید (SNP) و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی گیاهچه‌های پرآوری شده و ریشه‌زایی آنها انجام گردید. این مطالعه شامل دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. به منظور پرآوری میکروشاخه‌ها از محیط‌کشت پایه‌MS‌ حاوی تنظیم‌کننده‌های رشد (یک میلی‌گرم در‌ لیتر بنزیل‌آدنین (BA) به همراه 01/0 میلی‌گرم در لیتر نفتالین‌استیک‌اسید (NAA)) و SNP در شش سطح شامل صفر، 96/2، 98/5، 94/8، 91/11، 90/14میلی‌گرم در لیتر بر روی دو پایه سیب MM106 وMM111 استفاده شد. در آزمایش ریشه‌زایی به بررسی اثر SNP (صفر، 45/7، 91/11، 90/14، 35/22‌و80/57 میلی‌گرم‌در ‌لیتر) به تنهایی و در ترکیب با یک میلی‌گرم در لیتر IBA و 01/0 میلی‌گرم بر لیتر NAA روی محیط‌کشت پایه MS‌½پرداختیم. پس از 60 روز شاخص‌های رشدی ساقه و ریشه شامل طول شاخه و ریشه، تعداد شاخه و ریشه، وزن تر و خشک ریشه، پروتئین‌های‌محلول‌کل، فعالیت‌آنزیم پراکسیداز، کربوهیدرات‌محلول‌کل، کاروتنوئید و کلروفیل‌a، b و‌ کل مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روند تغییرات شاخه‌زایی تحت تاثیر تیمارهایSNP همسویی نسبتا بالایی با مقدار پروتئین‌های محلول و کربوهیدارت داشت بطوری که با افزایش میزان SNP به 98/5 میلی‌گرم در لیتر، مقدار هر سه پارامتر اندازه‌گیری شده افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین روند تغییرات مقدار کاروتنوئید و کلروفیل گیاهچه‌ها با تغییرات مقدار SNP همبستگی نداشت. بیشترین تعداد ریشه در تیمارهای‌91/11 و‌ 35/22 میلی‌گرم در لیتر SNP‌به همراه یک‌ میلی‌گرم در لیترIBA و 01/0 میلی‌گرم در لیتر NAAبدست آمد، در حالیکه بیشترین طول ریشه در تیمارهای 45/7، 91/11 و 90/14 میلی‌گرم در لیترSNP حاصل شد. لذا غلظت‌های مختلفSNP و نیز ترکیب‌SNP با تنظیم کننده‌های می‌توانند نقش موثری روی اندام‌زایی پایه‌های سیب داشته باشند.

کلیدواژه ها:

کشت بافت ،سدیم نیتروپروساید ،گیاهچه ،تنظیم¬کننده رشد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.