Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری مقاله

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

از جمله مهم‌ترین موانع موجود در راه توسعه بخش کشاورزی در ایران خردی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی است. شاید بتوان گفت یکی از بهترین راه‌های مقابله با این واقعیت برپایی واحدهای بهره‌برداری گروهی می‌باشد. در این میان، بی‌شک شرکت‌های تعاونی تولید روستایی به‌دلیل رعایت اصول سه‌گانه «مالکیت»، «حاکمیت» و «فاعلیت» از استقبال بیشتری در مقایسه با دیگر واحدها بهره‌برداری جمعی برخوردارند. با این وجود این شرکت‌ها با داشتن ده‌ها سال قدمت، هنوز آن جایگاه بایسته و متناسب با شأن‌شان را در بخش تولید کشورمان به‌دست نیاورده‌اند. نوشتار حاضر که برخاسته از یک پژوهش میدانی است، در پی شناخت و ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای شرکت‌های تعاونی تولید روستایی فعال استان چهارمحال و بختیاری که جمعاً 3715 نفر بودند تشکیل داده است. تعداد 160 نفر به روش نمونه‌گیری کاملاً تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری تعیین گردیدند. در این پژوهش شاخص موفقیت با استفاده از مدل سروکوال که برای نخستین‌بار برای ارزیابی شرکت‌های تعاونی بکار گرفته می‌شود، سنجیده شده است و نشان از شکاف بین انتظارات و ادراکات اعضا از کیفیت خدمات ارایه شده در شرکت‌ها دارد. برای سنجش مهارت‌های مدیران نیز از مدل مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی کاتز استفاده شد. به منظور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان و جهت سنجش پایایی پرسشنامه، از پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می‌دهد که شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان تنها در بُعد اطمینان توانسته‌اند انتظارات اعضا را برآورده سازند. عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که با استفاده از رگرسیون چند متغیره به‌دست آمد نیز عبارتند از: مهارت‌های انسانی مدیران، مهارت‌های ادراکی مدیران، اعتقاد آن‌ها به مشارکت اعضا در امور شرکت‌ها، سطح تحصیلات و میزان تجربه مدیریتی مدیران.

Small scale and fragmented lands are one of the most important obstacles of agricultural development. Perhaps one of the best ways to deal with this problem is empowering the units of collective action. The rural production cooperatives are more accepted rather than the other units due to observing and applying the triple principles namely "ownership", "governorship" and "subjectivity". Nevertheless, these cooperatives with a ten year old, have not yet achieved the appropriate position in the production sector.The aim of this study is to analyze the managerial factors affecting the rural production cooperatives' success. The statistical population of this research included the members of active rural production cooperatives of Chahar Mahal and Bakhtiari Province are 3715 Individuals. The sample included 160 individuals who were selected by random sampling method. Data were collected on a sample of 160 members of RPC by using probability proportionate to size sampling method through face-to-face interviews based on a comprehensive structured questionnaire. The success index in this research has measured using the SERVQUAL model that analyzes the gap between members' expectations and perceptions of services quality provided by RPC. The experts' opinions were applied for assessing the content validity of questionnaire, and Cronbach Alpha with a score of 0.96 was used for measuring the reliability. Based on the results of Wilcoxon Test, the RPC of ChaharMahal and Bakhtiari Province have met the members' expectations merely in the confident dimension. The influential managerial factors on the success of RPC were determined by applying a multivariate regression model. Human and conceptual skills of managers, managers' belief on the importance of members' participation, educational level and managerial experiences of managers has the most impact on the success of RPC.

کلیدواژه ها:

مدل سروکوال ، عوامل مدیریتی ، مدل کاتز ، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ، رضایت-مندی

Katz's managerial skills ، Servqual Model ، Altman Model ، Managerial Factors ، Rural Production Cooperatives


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.