Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعال سازی هنجار مقاله

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

نگرانی در رابطه با تخریب منابع طبیعی به‌طورکلی و کمبود منابع آب به‌طور خاص سبب توسعه و اجرای سیاست‌هایی با هدف تغییر رفتار کشاورزان در زمینه حفاظت از آب شده است. در این راستا دولت در سال‌های اخیر شروع به سرمایه‌گذاری روی پژوهش‌هایی در رابطه با روش‌های حفاظت از آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آب نموده است. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به پذیرش از سوی کشاورزان و اقدامات داوطلبانه آنها بستگی دارد. مقاله حاضر با استفاده از مدل فعال‌سازی هنجار به عنوان مبانی نظری تحقیق که هنجار اخلاقی و رفتار حفاظت از آب کشاورزان را پیش‌بینی می‌نماید، در یک بررسی در شهرستان سلسله بر اساس نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی طبقه‌ای انجام شد (360=n). جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دو متغیر انتساب مسئولیت و خودکارآمدی بر هنجار اخلاقی افراد نسبت به حفاظت از آب تاثیر می‌گذارند. هم‌چنین، رفتار حفاظت از آب به طور معنی‌داری توسط هنجار اخلاقی تبیین می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از طریق افزایش سطح آگاهی و بالا بردن مسئولیت کشاورزان در قبال مسایل مربوط به آب تعهد اخلاقی کشاورزان را در جهت انجام رفتارهای حفاظتی مطلوب تقویت نمود. هم‌چنین، ارایه اختیارات و تسهیلات لازم به آن‌ها جهت نگهداری، تعمیر و بازسازی شبکه‌های توزیع آب و تجهیزات آبیاری می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در بین کشاورزان و تشویق آن‌ها جهت حفاظت از منابع آب شود.

Concerns regarding the depletion of natural resources in general, and water scarcity in particular, has stimulated the development and implementation of some policies aimed at changing farmers' behavior in terms of conserving water. In this regard, government has recently begun to invest on researches supporting the technical solutions on conserving water in the agricultural sector as the biggest consumer. However, the success of this policy is depending on farmer side in terms of adoption and behavior through a voluntary action. The present study uses the norm activation model (NAM) as a theoretical basis to predict the personal norm and behavior regarding water conservation through a survey on 360 farmers selected using a multistage, stratified random sampling method in Selsele Township. Data were collected using a researcher-made questionnaire. After preparing the questionnaire and ensuring its validity by experts, its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha ​​for the variables investigated through a pilot study. Findings revealed that, two variables influenced on the personal norm toward water conservation namely ascription of responsibility and self-efficacy. Water conservation behavior, also was significantly determined by personal norm. Therefore, it is suggested that by increasing the awareness level coupled with the responsibility of farmers towards water issues, their ethical commitment on performing appropriate conservation behaviors would be strengthened. Also, delegating enough authority to farmers as well as providing facilities for maintenance, repairing and rehabilitation of water distribution networks and irrigation equipment can motivate farmers and encourage them to conserve water resources.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی &quot مدل فعال سازی هنجار ، " حفاظت از آب ، " اقدامات داوطلبانه" سلسله ، واژگان کلیدی:" مدل فعال سازی هنجار ، " حفاظت از آب ، " اقدامات داوطلبانه" سلسله

Water conservation ، Norm Activation Model ، Selsele ، Voluntary Action


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.