Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی با استفاده از روش FANP مقاله

نویسنده:

چکیده:

مفهوم مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار یا BPR یعنی اینکه فرایندهای کسب و کار کنونی را بازنگری و ساختارشکنی کنیم. این روش با استفاده از فرایندهایی کارآمدتر شرکت شما را قادر می‌سازد هزینه‌ها را کاهش و سوددهی را افزایش بدهید. اما به‌خاطر داشته باشید که مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار اگرچه در مواردی کاملا ضروری است، در عین حال ممکن است مضراتی هم داشته باشد. بنابراین باید آگاهانه تصمیم بگیرید. یکی از واضح‌ترین نکات منفی در مورد مهندسی مجدد شرکت این است که ممکن است روحیه‌ی کارکنان خراب شود. افراد زیادی هستند که از تغییر خوش‌شان نمی‌آید و نمی‌توانند به‌راحتی با آن کنار بیایند؛ هنگام تصمیم‌گیری باید این نکته را در نظر داشته باشید. برای درک دقیقتر مهندسی مجدد بهتر است با سابقه و چگونگی خلق آن آشنا شد. در دهه 1980 یک نارضایتی فراگیر بابت عدم رضایت از ارزش افزوده ناشی از فناوری اطلاعات در بیشتر سازمان‌های اقتصادی آمریکا حاکم شد. چرا که با آن همه سرمایه گذاری شرکت‌ها جهت توسعه IT درآن سال‌ها تاثیر چندانی در افزایش بهره وری و توسعه عملکردها نداشت. در این پژوهش تلاش شده به بررسی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع با استفاده از متدولوژی ترکیبی ANP فازی پرداخته شود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را می‌توان به دو گروه کلی شامل: گروه اول در برگیرنده‌ اساتید دانشگاهی صاحب نظر در حوزه‌ مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و گروه دوم در برگیرنده کارشناسان شاغل در صنایع تولیدی، دسته‌بندی نمود. در واقع روش نمونه‌گیری در این پژوهش ترکیبی از دو روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه‌گیری گلوله برفی است. با توجه به ماهیت روش نمونه‌گیری، در نهایت حجم نمونه این مقاله برابر با 30 نفر از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری بوده است. با توجه به تحلیل نهایی و تعیین اولویت معیارها، قابل مشاهده است که "عوامل آموزشی و تکنولوژیکی" با وزن نهایی 0. 252؛ "توانمند سازی" با وزن نهایی 0. 177؛ "فرهنگ سازمانی" با وزن نهایی 0. 122؛ به عنوان مهمترین معیارهای مدل یکپارچه ANP برای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی تعیین شدند.

The meaning of BPR is that we overview and breakdown current business process. This method, by using more efficient processes, enables your company to decrease costs and increase profitability. But remember that BPR, however, is necessary in some cases, but it might has disadvantages. So you have to decide wisely. One of the most visible negative points of BPR is that staff morale may be damaged. There‟s a lots of people who don‟t like changes and cannot go on with it easily; You must keep this in mind when deciding. In order to understand BPR more accurate, it is better to know about it‟s creation history. In 1980 a pervasive discontent about the value added caused by IT, was made in most of the American economical organizations. Because with all that companies investment for developing IT in those years, it didn‟t has any effect on increasing the efficiency and development of functions. This research has been attempted to evaluate and ranking the indicators which are effective on BPR, in order to improve efficiency of industries by using fuzzy ANP combined methodology. The study population of this research can be classified into twwo general groups: first group is the masters of university who are expert in BPR, second group is experts working in manufacturing industries. Actually the sampling method in this research is a combination of targeted non-probability sampling method and snowball sampling. Due to the nature of the sampling method, finally the sample volume of this study is equal to 30 person of Experts available and willing to cooperate. Due to the finall analysis and prioritizing criteria, it is visible that “technological and educational factors” with final weight of 0. 252; “Empowerment” with weight of 0. 177; “organizational culture” with weight of 0. 122; has been defined as the most important ANP integrated model criteria for BPR in order to improve the efficiency of manufacturing industries.

خلاصه ماشینی:

در این پژوهش تلاش شده به بررسی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع با استفاده از متدولوژی ترکیبی ANP فازی پرداخته شود. در واقع، در پژوهش حاضر، "بررسی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی با استفاده از روش FANP"، برای اولین بار در حوزه پژوهشی مرتبط با موضوع ارائه می‌گردد. خلاصه‌ای از آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، در جدول شماره 3 آمده است: جدول 3: اطلاعات توصیفی مربوط به پرسشنامه (به تصویر صفحه رجوع شود) (به تصویر صفحه رجوع شود) (به تصویر صفحه رجوع شود) همانطور که طبق جدول شماره 3 براساس نظرات و تجربه حرفه‌ای کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار درون یک طیف هفت تایی مشاهده می‌گردد، میانگین موزون معیار عوامل آموزشی و تکنولوژیکی برابر با 5. 3-2- رتبه بندی معیارهای مدل یکپارچه ANP فرآیند چهار مرحله‌ای ارزیابی گزینه‌های تصمیم‌گیری به منظور اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی با استفاده از تکنیک ANP در محیط نرم افزار Super Decisions، به شرح ذیل است: مرحله اول - مدل‌سازی ANP: (به تصویر صفحه رجوع شود) شکل 1: مدل‌سازی، مدل یکپارچه ANP مرحله دوم – مقایسات زوجی و تعیین وزن بین معیارها: براساس نظرات خبرگان سطح اول تحلیل شبکه را معیارهای اصلی تشکیل می‌دهد. شکل شماره 3، تحلیل نهایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی با استفاده از تکنیک ANP، را با کمترین حد ناسازگاری یعنی 0.

کلیدواژه ها:

منطق فازی ، بهره‌وری ، تحلیل شبکه ، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار

Keywords: Business Process Reengineering ، fuzzy logic ، Network analysis ، Productivity


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.