Skip to main content

نشر ریاضی

دسته بندی موضوعی
علوم پایه
ناشر
مرکز نشر دانشگاهی  
p-ISSN
1015-2857
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
صاحب امتیاز
مرکز نشر دانشگاهی
آدرس
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/02/02
وضعیت انتشار
توقف انتشار