Skip to main content
دسته بندی موضوعی
مهندسی برق
ناشر
دانشگاه تبریز
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Journal of advanced signal processing
p-ISSN
2676-3397
e-ISSN
2676-3400
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه تبریز
تلفن
33393748(041)
آدرس اینترنتی
https://jasp.tabrizu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر مسئول
دکتر سبلان دانشور
سر دبیر
دکتر محمدعلی طینتی
هیئت تحریریه
دکتر علی آقاگل زاده؛ دکتر افشین ابراهیمی؛ دکتر احسان الله کبیر؛ دکتر حمیدرضا امین داور؛ دکتر سبلان دانشور؛ دکتر میرهادی سیدعربی؛ دکتر موسی شمسی؛ دکتر محمد حسن قاسمیان یزدی؛ قادر کریمیان خسروشاهی؛ دکتر مسعود گروانچی زاده؛ دکتر بهزاد مظفری تازه کند؛ دکتر میرجواد موسوی نیا
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر توحید یوسفی رضایی
ویراستار فارسی
دکتر محمود محصل فقهی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/10/28