Skip to main content
دسته بندی موضوعی
کشاورزی و زراعت
ناشر
دانشگاه بیرجند
عنوان قبلی
p-ISSN
2322-1747
e-ISSN
2645-4750
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه بیرجند
تلفن
32254041(056)
دورنگار
32254050(056)
آدرس اینترنتی
http://jlr.birjand.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بیرجند
پست الکترونیک
JLR@birjand.ac.ir- JLR_Editor@yahoo.com
آدرس
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله تحقیقات دام و طیور
صندوق پستی
331-97175
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/11/16