Skip to main content
دسته بندی موضوعی
کشاورزی و زراعت
ناشر
دانشگاه بیرجند
عنوان قبلی
e-ISSN
2383-3084
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه بیرجند
تلفن
32254041(056)
دورنگار
32254050(056)
آدرس اینترنتی
http://escs.birjand.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بیرجند
پست الکترونیک
esas.editor@yahoo.com - escs@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند - پردیس امیرآباد- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، دفتر مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/11/16