Skip to main content
دسته بندی موضوعی
کشاورزی و زراعت
ناشر
دانشگاه بیرجند
عنوان قبلی
p-ISSN
2676-4512
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه بیرجند
تلفن
32202301(056) ????? 590
آدرس اینترنتی
http://tectonics.birjand.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بیرجند
پست الکترونیک
tectonics@birjand.ac.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/11/16