Skip to main content
آدرس :
انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس دانشگاه بیرجند
تلفن :
056-32202104
درباره ناشر
آغاز تأسیس دانشگاه بیرجند به سال 1354 بر می گردد. در سیزدهم خرداد ماه این سال شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و دومین نشست خود با تأسیس مؤسسه آموزش عالی در بیرجند موافقت نمود. در مهرماه همان سال دکتر محمدحسن گنجی به عنوان اولین رئیس این مؤسسه مأمور فراهم ساختن مقدمات تأسیس دانشگاه شد. فعالیت آموزشی و علمی دانشگاه بیرجند از سال 1356 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته شیمی، ریاضی و فیزیک در مقطع کارشناسی آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر نام یافت و به تدریج مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال 1368 به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد تا اینکه به لحاظ موقعیت شایسته علمی در اسفند ماه سال 1371 به دانشگاه بیرجند ارتقاء یافت.
آدرس اینترنتی
http://www.birjand.ac.ir/
پست الکترونیک
contact@birjand.ac.ir

آبخوان و قنات

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

اکو فیزیولوژی بذر

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

پژوهش های زعفران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

تحقیقات دام و طیور

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 3 و 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

تنش های محیطی در علوم زراعی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

زمین ساخت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

Water Harvesting Research

 • آخرین شماره :
  Summer and Autumn 2016, Volume 1 - Issue 1
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

Iranian Journal of Power Engineering

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2016, Volume 1 - Issue 1
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

Journal of Horticulture and Postharvest Research

 • آخرین شماره :
  Summer and Autumn 2020, Volume 3 - Number 8
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند