Skip to main content
آدرس :
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان
تلفن :
0311-37932037
درباره ناشر
جمعی از پزشکان اصفهان در جهت تأسیس آموزشگاه عالی بهداری با تلاش و پشتکار خود موفق شدند موافقت احداث مرکز آموزش عالی بهداری را که پایه‌گذاری دانشگاه اصفهان امروز است را جلب نمایند. پس از تأسیس و انتقال آموزشگاه عالی بهداری به منطقه‌ی هزار جریب، دانشکده‌ی پزشکی نیز در ۷ آبان ماه ۱۳۲۹ در کنار همان آموزشگاه احداث گردید. در سال ۱۳۳۵ دانشکده‌ی داروسازی در کنار پزشکی تاسس شد و در دیماه ۱۳۳۷ دانشکده‌ی ادبیات با برپایی دو رشته‌ی تحصیلی زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی در کوی شاهزاده ابراهیم، گسترش رشته‌هایی چون زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ و جغرافیا، گروه علوم اجتماعی و انتقال این دانشکده در سال ۱۳۴۸ از کوی شاهزاده ابراهیم به مجموعه‌ی دانشکده‌های واقع در هزار جریب رونقی تازه به دانشگاه اصفهان بخشید. مرداد ماه سال ۱۳۴۳ تأسیس دانشکده‌های علوم و علوم تربیتی و روانشناسی و در اواخر سال ۱۳۴۷ با شکل‌گیری کلی دانشگاه اصفهان مدرسه‌ی عالی کورش کبیر به این دانشگاه الحاق گردید و در همان سال نیز دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه تأسیس شد. در سال ۱۳۶۵ پس از سه دهه دانشکده‌های علوم پزشکی از دانشگاه اصفهان جدا شدند و راهی جداگانه برگزیدند.
آدرس اینترنتی
http://www.ui.ac.ir/
پست الکترونیک

هوش محاسباتی در مهندسی برق

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، سال نهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 74
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

Gas Processing

 • آخرین شماره :
  Winter 2018, Volume 6 - Number1
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

Transactions on Combinatorics

 • آخرین شماره :
  June 2019, Volume 8 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

International Journal of Group Theory

 • آخرین شماره :
  December 2019, Volume 8 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

Journal of Computing and Security

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2017, Volume 4 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان